Anna Rozalska-Nagy
grudzień 2002
przedmiot - informatyka w szkole podstawowej
Uogólniony plan dydaktyczny z elementami oceny wybranego osiągnięcia z podstawy programowej

       Plan dydaktyczny do zrealizowania osiągnięcia "umiejętności korzystania z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy" z podstawy programowej dla szkoły podstawowej


Próba planu dla szkoły:
       Założenia ogólne dla szkoły:


Raz przynajmniej w cyklu edukacji szkoły podstawowej wszyscy uczniowie jadą na wycieczkę do najbliższego w Europie czy na świecie Disneylandu (lub czegoś w tym rodzaju, ale najlepiej do najbliższego prawdziwego Science Museum - takie interaktywne jest w Japonii, ale także pod Helsinkami).
Przynajmniej raz w roku uczniowie jadą do Muzeum Techniki w Warszawie, a nauczyciele podsuwają pomysły i potrzeby tematów i form pracy pracownikom oświatowym Muzeum.
Uczniowie w ramach zajęć z techniki w sposób zorganizowany poznają różne zakłady pracy, zwłaszcza oferujące przegląd rozwoju techniki w danej dziedzinie od wytwórstwa ręcznego do sterowania komputerowego (Papiernia w Konstancinie-Jeziornej, piekarnia, tkalnia, hafciarnia, itp.)
Przyjeżdża do szkoły dobry prestidigitator, pokazuje, objaśnia sztuczki oparte na prawach fizyki i nauczy dzieciarnię kilku.
Uczniowie biorą udział w wybranych zajęciach corocznego Warszawskiego Festiwalu Nauki.
Corocznie uczniowie przygotowują multimedialne Szkolne Sympozjum Naukowe z samodzielnie wybranych zagadnień przyrodniczych.
Corocznie uczniowie przygotowują Szkolny Festyn z prezentacją dorobku rocznej pracy dla rodziców i środowiska.
Uczniowie biorą udział w konkursach szkolnych, przedmiotowych i międzyprzedmiotowych oraz międzyszkolnych i lokalnych.
Uczniowie przynajmniej raz w cyklu nauczania wyjeżdżają na kilkudniową "Zieloną Szkołę" w atrakcyjnym turystycznie miejscu z bogatym programem turystycznokrajoznawczym.
Uczniowie reprezentują szkołę w imprezach lokalnych i międzyszkolnych o charakterze patriotycznym, kulturalnym, sportowym, integracyjnym itp.

Spora część powyższych założeń jest realizowana w naszej szkole od dawna.

Spodziewane efekty istotne dla opisywanego osiągnięcia to:


pobudzenie intelektualne uczniów,
angażowanie wszystkich uczniów szkoły w zadania merytoryczne i organizacyjne,
bliższa współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
skojarzenie nauki szkolnej z dostępem do wielu atrakcji,
skojarzenie uczęszczania do szkoły z sukcesem
wytworzenie w szkole atmosfery twórczej i otwartej na inicjatywy,

Zadania współpracy nauczyciela informatyki z innymi nauczycielami

przeszkolenie kolejnych grup nauczycielskich w ramach projektu INTEL "Nauczanie ku Przyszłości".
dalsza pomoc nauczycielom w zakresie technologii informacyjnej.
zorganizowanie technicznej strony obsługi informatycznej procesów dydaktycznych i planowanych imprez.
stopniowe przeszkolenie współpracujących nauczycieli w zakresie samodzielnej obsługi przenośnego sprzętu multimedialnego.
Współpraca nauczycielska w wybranych przedsięwzięciach.

Spodziewane efekty:
Wzrost zainteresowania nauczycieli stosowaniem technologii informacyjnej w swojej pracy dydaktycznej.
Szersze zrozumienie i współpraca przy projektach edukacyjnych i międzyprzedmiotowych.
Pobudzenie w szkole w szerszym zakresie atmosfery pozytywnej względem zdobywania wiedzy i umiejętności.
Wyzwolenie inicjatyw samokształceniowych w uczniach.
Skierowanie energii młodzieży na naukę i działalność organizacyjną.Podsumowanie sytuacji wyjściowej

Szkolna baza materiałowa technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Pracownia komputerowa 10stanowiskowa PC (w tym komputer nauczycielski jako serwer sieci lokalnej), podłączenie modemu, drukarka laserowa, atramentowa, skaner, 2 zestawy głośników, rzutnik multimedialny.
Oprogramowanie: środowisko Windows98se, Office2000pro, Logo Komeniusz, pakiet Micrografix, programiki użytkowe ściągnięte z Internetu.
Komputer w pokoju nauczycielskim i drukarka.
Przenośny zestaw prezentacyjny: rzutnik multimedialny i wizualizer.
Komputer sekretariatu.
W najbliższym czasie realizacja zakupu szkolnego komputera przenośnego.
Edukacyjne oprogramowanie multimedialne to pojedyncze(lub po kilka) egzemplarze różnych tematycznych encyklopedii multimedialnych, rocznik statystyczny 1999, programy serii Klik.


Nauczyciele

Większość nauczycieli jest przygotowana do stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu i pracy własnej.
Przybywa nauczycieli stosujących na co dzień technologię komputerową w pracy przygotowawczej lekcji i administrowaniu klasą, coraz więcej nauczycieli korzysta z komputera z drukarką oddanego do ich dyspozycji w pokoju nauczycielskim.
Przeszkoleni nauczyciele planują coraz więcej lekcji ze wspomaganiem procesu dydaktycznego przez technologię informacyjną.
Przeszkoleni nauczyciele przygotowali przykładowe prezentacje w PP, które wykorzystają na lekcji dzięki posiadanemu w szkole zestawowi prezentacyjnemu.
Przeszkoleni nauczyciele znają dokładniej poziom umiejętności swoich uczniów w zakresie technologii informacyjnej, podejmują wraz z uczniami zadania z użyciem technologii komputerowej, doradzają uczniom sposób pracy, oceniają.

Uczniowie

Uczniowie klas nauczania początkowego uczęszczają od roku na kółko komputerowe (w wymiarze: każde dziecko raz na ok. miesiąc).
Uczniowie klas 4-6 rozpoczęli w tym roku naukę informatyki.
Uczniowie klas czwartych po raz pierwszy w naszej szkole mają jedną godzinę informatyki tygodniowo.
Uczniowie klas piątych po raz pierwszy w naszej szkole mają do dyspozycji godziny zajęć dodatkowych z informatyki (w wymiarze: każde dziecko godzinę tygodniowo).
Uczniowie klas szóstych po raz pierwszy w naszej szkole przez cały rok szkolny mają jedną godzinę informatyki tygodniowo.
Potrzebujący uczniowie klas szóstych mogą wyrównać poziom umiejętności przychodząc na zajęcia dodatkowe wraz z klasami piątymi.
Najbardziej zaawansowani uczniowie z naszej szkoły uczęszczają kurs programowania w Delphi zlokalizowany na terenie szkoły.
Większość dzieci ma w domu komputer (kolejne młodsze roczniki zbliżają się coraz bardziej do 100%), co najmniej jedna czwarta uczniów ma dostęp do Internetu w domu. Część dzieci z osiedla ma połączenie z komputerową siecią lokalną.
Większość dzieci co najmniej jedno rodzeństwo, sporo jest rodzin wielodzietnych, ale niebiednych, w tych rodzinach dzieci szybciej uczą się od swoich starszych braci i sióstr.
Dzieci w domu korzystają głównie z gier komputerowych, w wielu przypadkach bez żadnych ograniczeń czasowych. Ankieta przeprowadzona w ubiegłym roku w klasach szóstych pozwala podejrzewać około 10% uczniów o uzależnienie od gier.
W miarę upływu czasu przybywa w rocznikach stosunkowa ilość takich dzieci, których rodzice wykonują swą pracę za pomocą komputera, także w domu. Te dzieci są o wiele bardziej zaawansowane w posługiwaniu się komputerem, dojrzalsze.


        Uwaga - nadal z punktu widzenia ucznia szkoła może być nudna i nijaka, nie utwierdzaj go w tym mniemaniu swoim postępowaniem. Zbadaj, ilu uczniów ma takie zdanie.

Cel - uczeń wzbogaci swoje własne uczenie się

Strategia


        Warunek konieczny dla osiągnięcia celu: - uczeń w ogóle uczy się, ma w miarę pozytywny stosunek do uczenia się (optymalnie: - dobra wola), nie ma negatywnych przyzwyczajeń związanych z nauką (np.: nałogowe wagary, nałogowe lekceważenie obowiązków szkolnych, brak pracy na lekcji i w domu, ściąganie itp.)
        Warunek dostateczny dla osiągnięcia celu: - szkoła wytwarza atmosferę przyjazną lecz wymagającą, stwarza określone warunki materialne, szkoła oferuje atrakcyjny program, uczeń świadomie i samodzielnie podejmuje akcje uczenia się.
        Cel optymalny: - w uczniu inicjuje się i utrwala świadomy i dobrowolny proces wzrostu jakościowego i ilościowego uczenia się, przynoszący wymierne efekty intelektualne i pozytywne efekty wychowawcze dla poszczególnej jednostki i społeczności szkolnej


        Uniwersalizm celu wzmocniony jest w/w zadania szkoły oraz przez:

Przystąpienie szkoły do programu "Szkoła z Klasą" (realizacja zaawansowana)
Przystąpienie szkoły do projektu międzynarodowego "Comenius" (realizacja rozpoczęta)
Korespondencja międzyszkolna angielskojęzyczna

Oraz planowane

Uzyskanie stałego łącza internetowego
Dążenie do zwiększenia puli godzin dostępu uczniów do pracowni komputerowej
Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej
Zorganizowanie stacji technologii informacyjnej do dyspozycji samorządu uczniowskiego i uczniów w bibliotece (kilka komputerów z dostępem do internetu, drukarka, skaner, kserograf)

Cykl projektowy - dłuższy czas, zróżnicowanie dla roczników

        W mojej szkole jest sytuacja wynikająca z potokowego wprowadzania reformy, iż obecne klasy 6 mają informatykę po raz pierwszy. Ten rocznik zatem jest w specyficznym położeniu, występują poważne braki umiejętności podstawowych. Zaletą tego rocznika jest zaangażowanie i istniejąca wysoka motywacja do pracy i nauki. Dzieci maja bliska perspektywa końcowego testu i przejścia do gimnazjum. Ten rocznik trzeba potraktować ze szczególna troską, aby "wypuścić" ze szkoły dzieci wdrożone do samodzielnej pracy, umocnić je w wierze we własne siły, aby nie załamywały się na pierwszych trudnościach. Cykl projektowy trwa dla tego wyjątkowo rocznika rok.
        Dla obecnych klas 5 cykl projektowy trwa 2 lata, z tym, że w pierwszym roku są to zajęcia wyrównujące start, w następnym realizacja programu podobnie do w/w. Obecna klasa 5 integracyjna także otrzymała 1 godzinę tygodniowo jako wyrównawczą, ale jest to klasa mała liczebnie, wszystkie dzieci bardzo pilnie uczestniczą w zajęciach, i są dość zaawansowane i niezwykle zaangażowane.
        Dla obecnych klas 4 sytuacja czasowa realizacji cyklu projektowego jest najlepsza, tu największy % dzieci ma komputer w domu, większość uczestniczyła w kółku komputerowym w poprzednim roku i jest oswojona z pracownią. Ten rocznik zgodnie z siatka godzin reformy otrzymuje co najmniej 2 godziny informatyki w trzyletnim cyklu kształcenia.
        W kolejnych latach roczniki będą realizować cykl taki, jak obecne klasy 4.

Na starcie -

Nauczyciel diagnozuje poziom umiejętności uczniów.
Nauczyciel dopasowuje rozkład materiału do sytuacji, przydziału godzin i umiejętności uczniów.
Nauczyciel korzysta z wszelkich pomysłów i gotowych wzorów.
Dba o rozmaitość ćwiczeń i ich atrakcyjność.
Nauczyciel dopasowuje program do zadań współpracy z innymi przedmiotami.
Nauczyciel dopasowuje program do zadań harmonogramu projektów i imprez szkolnych. Jak nauczyciel przygotuje lekcje kolejne.
Nauczyciel dla każdego tematu lekcji przygotuje elastyczny zestaw ćwiczeń, zadań i propozycji uwzględniający różny poziom uczniów.
Nauczyciel zawsze zgadza się na prace własne uczniów po wykonaniu prac przewidzianych lub powierza jakieś zadanie dodatkowe w formie nagrody.
Nauczyciel indywidualizuje zadania, tempo, wypracowuje metody wychodzenia naprzeciw inicjatywom uczniowskim.

Co uczeń będzie robił, aby tego się nauczyć, posiąść tę umiejętność.

Uczeń pozna elementarne zastosowania komputera możliwe do poznania w naszej szkole w cyklu kształcenia. (pisanie, rysowanie, zapisywanie, tworzenie tabel, drukowanie, korzystanie z encyklopedii multimedialnych, wyszukiwanie informacji w Internecie, łączenie plików, tworzenie prezentacji, wykonywanie prostych obliczeń i wykresów, tworzenie prostych procedur dla grafiki żółwia).
Uczeń korzysta i stosuje samodzielnie to, co poznał do wykonania zadań z wszystkich możliwych przedmiotów.
Uczeń podejmuje chętnie zadania problemowe, bo widzi możliwość ich realizacji dzięki umiejętności korzystania z elementarnych zastosowań komputera.

Jak nauczyciel ma sprawdzić tę umiejętność

        Nauczyciel stwarza warunki sprzyjające podejmowaniu przez ucznia zadań zindywidualizowanych, popiera ujawnianie i rozwijanie wszelkich zainteresowań i hobby, planuje ramy organizacyjne dla rozpoczęcia przez uczniów pracy z własnej inicjatywy. Nauczyciel bacznie obserwuje uczniów, jak korzystają ze stworzonej dla nich szansy, zachęca do efektywnego gospodarowania czasem. Nauczyciel określa ramy czasowe wykonania konkretnych zadań z podziałem na etapy, współpracuje z uczniem na bieżąco, kontroluje postęp w prowadzonych działaniach ucznia, doradza indywidualnie, wymaga przestrzegania podstawowych warunków pracy: samodzielności, oryginalności, terminowości. Nauczyciel w sposób otwarty i życzliwy dba o bliski kontakt merytoryczny z uczniem, znajduje czas i na bieżąco informuje ucznia o stanie jego pracy (na tyle zachęca i pokrzepia, aby nie trzeba było niczego egzekwować na siłę - byłoby to zniweczenie idei rozwijania własnego uczenia się)

W jaki sposób nauczyciel oceni, na ile uczeń osiągnął tę umiejętność.

Nauczyciel porównuje osiągnięcia i samodzielność ucznia w czasie, ocenia przyswajanie przez ucznia prostych instrukcji, ocenia tempo wzrostu zaawansowania zgłaszanych przez ucznia zapytań i próśb o wskazówki, stwierdza, czy następuje ogólny rozwój intelektualny, pogłębienie zainteresowań, wzrost motywacji, czy następuje u ucznia potrzeba pochwalenia się swymi osiągnięciami, czy następuje u ucznia wzrost świadomości ucznia się, czy uczeń osiąga satysfakcję ze swych działań

Co ma osiągnąć każdy uczeń? - czyli poziom wymagań i osiągnięć minimalnych


uczeń włącza się w projekty, akcje i imprezy, i asystuje na miarę możliwości
uczeń sam redaguje teksty i formatuje,
uczeń sam opracowuje prostą grafikę,
uczeń posługuje się drukarką w podstawowy sposób,
uczeń potrafi prawidłowo zapisać w komputerze pracę i odczytać ją,
uczeń łączy dokumenty, potrafi wstawić grafikę i prostą tabelę do tekstu,
uczeń zna podstawy grafiki żółwia, odtwarza proste układy graficzne,
uczeń zna podstawowe zasady prawa autorskiego,

Przestroga: /"Można nawet bardzo upartego osła wprowadzić do rzeki, można go zmusić, aby wsadził pysk do widy, ale nie można go zmusić, aby się napił wody, jeśli tego nie chce"/

Poziom optymalny:

uczeń bierze udział w projektach, referatach, sympozjum, organizowaniu akcji, imprez czy współpracy międzyszkolnej.
uczeń samodzielnie lub w grupie (z pomocą rodziny) zbiera pomysły na zadane tematy, rozwija je i selekcjonuje,
uczeń sam dobiera programy do swego zadania, odnajduje je i uruchamia.
uczeń samodzielnie zbiera materiały (teksty, ilustracje), korzysta z wyszukiwarki internetowej i encyklopedii multimedialnej,
uczeń sam opracowuje zaawansowaną grafikę,
uczeń dba o stronę wizualną i układ,
uczeń posługuje się skanerem, drukarką,
uczeń przygotowuje ustawienia strony i ustawienia drukowania, ustawia opcje pokazu prezentacji,
uczeń swobodnie łączy podobne i różne dokumenty, wstawia grafikę, tabelę i wykres do tekstu,
uczeń porządkuje i przenosi pliki, orientuje się, jak zachować porządek w zasobach komputera,
uczeń stosuje się do zasad prawa autorskiego,
uczeń prezentuje grupie swe osiągnięcia,
poziom zakresu modyfikacji i rozszerzeń programowych np:
uczeń tworzy wykresy, rozwiązuje zadania za ich pomocą,
uczeń wykonuje obliczenia, tworzy procedury do obliczeń
uczeń wykonuje proste rysunki techniczne,
uczeń tworzy proste animacje graficzne,
uczeń posługuje się grafiką żółwia tworząc proste układy graficzne,
uczeń posługuje się przetwarzaniem grafiki w różne formaty, zdejmuje screen ekranowy i wycina z niego fragmenty tworząc nowe dokumenty itp.

Poziom idealny:

uczeń sam proponuje tematy projektów, akcji i imprez, dostrzega potrzeby i formułuje je,
uczeń samodzielnie planuje pracę i sposób organizowania,
uczeń współpracuje i rozumie rady i sugestie nauczyciela,
uczeń samodzielnie i w grupie zbiera pomysły, rozwija je i selekcjonuje,
uczeń sam bada możliwości i opcje programów, ocenia ich przydatność,
uczeń posługuje się sprzętem komputerowyn i multimedialnym zgodnie z przeznaczeniem,
uczeń sprawnie przeszukuje i ocenia zasoby informacyjne, selekcjonuje,
uczeń nawiązuje kontakty z rówieśnikami w technologii informacyjnej,
uczeń planuje i organizuje swą pracę - metodą od ogółu do szczegółu,
uczeń realnie ocenia swe umiejętności przed podjęciem zadania,
uczeń ma wizję celu i korzyści działania,
uczeń prezentuje swą wiedzę i umiejętności na szerszym forum i w Internecie,
uczeń potrafi dzielić się tym, co potrafi i rozumie,
uczeń myśli, pracuje i cieszy się z tego,

      REFLEKSJA
      Kiedy mistrz osiągnie stan idealny,
      nie powinien w nim trwać,
      bo wówczas uczeń nie mógłby go prześcignąć!

Dlaczego???
Bo uczeń naśladując Mistrza trwałby i tylko trwałby....
Anna Rozalska


Bibliografia wspierająca zadanie
Informatyka 2000 - Podręcznik dla szkoły podstawowej kl.4-6 Wydawnictwo Czarny Kruk, Bydgoszcz 2002.- zespół autorski.
Informatyka dla gimnazjalistów "Za pomocą komputera" - Andrzej Walat - Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 1999
Materiały własne
autor: Anna Rozalska