Scenariusz lekcji
Projekt międzyprzedmiotowy - Śnieżynka
Anna Rozalska-Nagy

Przedmioty: Plastyka, technika, informatyka, przyroda - klasa VI

      Opis sytuacji
      Blok lekcyjny dwugodzinny lub trzygodzinny dla klasy szóstej. Korelacje tematyczne przedmiotów: informatyka, przyroda, plastyka, technika, matematyka. Najdogodniejszy termin do przeprowadzenia: grudzień, przed świętami Bożego Narodzenia.

      Forma i idea realizacji
      Jeśli jest to możliwe, cała lekcja odbywa się w dużej sali komputerowej (potrzebny osobny duży stół do prac plastycznych z krzesłami dla wszystkich, osobne stanowisko do doświadczeń z hodowlą).
      Inna strategia polega na przeprowadzeniu cyklu warsztatów w sali komputerowej (część pierwsza) i innej sali (eksperyment z hodowlą, wycinanki i prezentacje) lub kolejno w trzech salach: komputerowej, przyrodniczej (rozpoczęcie eksperymentu hodowli śnieżynek), plastycznej (wycinanki) oraz końcowej prezentacji i dyskusji w sali przyrodniczej. Przygotowanie techniczne i organizacyjne zajęć (zwłaszcza eksperymentu i prezentacji) może być dość obciążające czy stresujące dla nauczycieli, dlatego najlepiej zorganizować tzw. Dzień Naukowy lub Dzień Śnieżynki i kolejno grupami przeprowadzić zajęcia dla wszystkich klas poziomu.

      Opis sytuacji - umiejętności uczniów:

      Temat: Śnieżynka - symetria 6-osiowa
      Cele:

Pomoce:

Przebieg zajęć

Część pierwsza: poznawcza
Śnieżynka przykładem kryształu lodu

Część druga: praktyczna
Śnieżynka przykładem symetrii 6-osiowej

Część trzecia: (opcjonalnie)

      Uwagi do lekcji:
      Temat jest bardzo twórczy nie tylko plastycznie, jest okazją do zrealizowania nietypowych zajęć integrujących zakresy nauki przedmiotowej pod jednym hasłem. innowacją jest różnorodna forma pracy poznawczej umysłowej i praktycznej, łączenie metod tradycyjnych i nowoczesnych, a nawet ich przenikanie się.
      Uczniowie wraz z nauczycielem oceniają efekty prac wytwórczych, wybierają najciekawsze prace do dokumentacji i publikacji na stronie internetowej. Nauczyciel ocenia sposób pracy, zaangażowanie, a także sposób prezentacji każdej z grup.

      Sugestie do instrukcji:
      Możliwe jest elastyczne dopasowanie poziomu wymagań i zakresu pracy do umiejętności poszczególnych uczniów i danej klasy. W klasach młodszych dzieci kolorują lub wycinają gotowe rysunki, wkrótce potrafią wycinać i tworzyć z szablonu, potem tworzą według wzorca, wreszcie są w stanie wykonać pracę po pokazie innych przykładów i instrukcji. Wycinanie papierowych serwetek i śnieżynek jest zadaniem cyklicznie pojawiająm się w edukacji szkolnej. Nie ograniczajmy go do zadań przeznaczonych dla najmłodszych. Tworzenie wyrafinowanych wycinanek jest niezwykle trudne i może być pasjonujące niezależnie od wieku. Oczywiście najlepsze efekty pracy uzyskamy stosując odpowiednio dopasowaną do wieku instrukcję z pokazem oraz zaprezentowanie z archiwum przykładowych prac o różnym poziomie. Modyfikacje instrukcji zależą także od możliwości technicznych pracowni i szkoły. Istotnym elementem zajęć jest prezentowanie przed grupą wyników pracy, omawianie i prezentowanie obserwacji, podsumowywanie i porządkowanie wiedzy. Drugim ważnym elementem jest dokumentowanie pracy, przebiegu zajęć i efektów pracy.

      Sugestie do przebiegu proponowanych zajęć:
      Nauczyciele współpracujący wspólnie decydują o formie i zakresie prac i modyfikacjach. Pierwsze krótkie ćwiczenie służy rozgrzewce, można je pominąć lub przesunąć jego kolejność aż do przygotowywania szablonów. Ćwiczenie zapoznające z amerykańską internetową witryną edukacyjną on-line jest odpowiednie nawet na początkowym etapie znajomości zasad korzystania z przeglądarki internetowej. Uczniom bardziej zaawansowanym można zaproponować modyfikację tego zadania tj. polecić wyszukanie w zasobach Internetu określonych wiadomości i ilustracji. W najistotniejszych częściach zajęć i zadaniach uczestniczą wszyscy uczniowie (pokaz prezentacji, pogadanka, Internet, wycinanka, prezentacje). Zadania badawcze i eksperymentatorskie powierzamy chętnym i najbardziej utalentowanym naukowo uczniom, przydzielamy grupom zadania dokumentowania różnymi metodami (skanowanie, fotografowanie, filmowanie) oraz ekspozycyjne. Nadzorujemy przebieg prezentowania wyników, uczymy dyskutowania.

      Refleksja końcowa
      Powyższy scenariusz jest pomysłem zakrojonym wiele szerzej, niż dotąd udało się zrealizować autorce. Wykonany według własnego pomysłu materiał prezentacyjny pod tytułem "Śnieżynka" został już przetestowany w normalnych warunkach szkolnych na zajęciach plastyki nawet w młodszej klasie tj. w czwartej i powiązany z wykonaniem wycinanek. Autorka planuje w najbliższej przyszłości zrealizować całość zamysłu we współpracy z nauczycielem przyrody.


autor: Anna Rozalska

do strony głównej