ANALIZA KURSU INTEL
"Nauczanie ku Przyszłości"
Anna Rozalska-Nagy

LIDER INTEL
CERTYFIKAT nr 11008

WSTĘP

      Akcja INTEL została rozpoczęta w Polsce w 2000r przygotowaniem adaptacji programu szkolenia do polskich warunków, zawarciem umów ze sponsorami i organizatorami, wybraniem trzech super trenerów. Najpierw odbyło się przeszkolenie przez super trenerów wybranych stu trenerów, którzy będą następnie szkolić liderów. Zdecydowałam o zgłoszeniu się do akcji, uzyskałam poparcie Dyrekcji i Inspektora oświaty Urzędu Gminy Zielonka i zostałam zakwalifikowana. Latem 2001 rozpoczęto szkolenia liderów. Odbyłam szkolenie z sukcesem na jednym z pierwszych kursów w Warszawie w lipcu 2001. Byłam też głównym autorem informacyjnej strony internetowej swojego kursu, która została doceniona przez supertrenerów i polecana jako materiał reklamowy akcji Intel w Polsce.

      Jako certyfikowany LIDER programu INTEL "Nauczanie ku Przyszłości" przeprowadziłam w swojej szkole na terenie swojej gminy cztery cykle szkolenia nauczycieli w okresie od 1 października 2002 do 3 kwietnia 2003, które objęły łącznie 36 uczestników. Połowa szkoleń została przeprowadzona jako działalność społeczna. Jako lider otrzymałam także możliwości promocyjnych zakupów dla szkoły sprzętu multimedialnego i oprogramowania dla nauczycieli. Szkoła otrzymała na warunkach promocyjnych legalne oprogramowanie.

IDEA KURSU INTEL

      Główną ideą kursu jest zainicjowanie masowych szkoleń nauczycieli w zakresie znajomości i stosowania technologii informacyjnych w nauczaniu i pracy własnej oraz stosowanie metod pracy zadaniowych i współpracy.
      Poprawa oblicza polskiej szkoły deklarowana przez różne akcje np. "Szkoła z klasą" nie będzie możliwa bez stworzenia szkołom i nauczycielom zaplecza praktycznego i technicznego. Szkolenia "Nauczanie ku Przyszłości" uświadamiają najpierw potrzeby nauczycielom, Dyrektorom szkół i urzędom nadzorującym i prowadzącym szkoły, potem stwarzają możliwości ich zaspokojenia i dalszego rozwijania.

ORGANIZACJA KURSÓW

      Za organizację swoich kursów odpowiedzialny jest lider. Ustala realia kursu z Dyrekcją placówki. Przeprowadza akcję informacyjną w swoim środowisku. Zwołuje chętnych, ustala terminy, przygotowuje i rozdaje formularze wstępne, sporządza listę, zbiera opłaty, zawozi zgłoszenia do ośrodka nadzorującego, dokonuje wpłaty, przekazuje rachunki kursantom, pobiera i przywozi materiały kursowe dla nauczycieli. Przed kursem sprawdza funkcjonowanie udostępnionej pracowni komputerowej, stan i działanie sprzętu, sieci lokalnej i oprogramowania, instaluje potrzebne oprogramowanie. W czasie kursu Lider nadzoruje i utrzymuje w sprawności funkcjonowanie pracowni w potrzebnym zakresie. Dba o bezpieczeństwo i przestrzeganie ogólnego regulaminu pracowni komputerowej.
      Przed każdymi zajęciami Lider przygotowuje konieczne materiały instruktażowe w formie drukowanej i elektronicznej i powiela je. Ustala zasady pracy w pracowni i zasady zachowywania efektów pracy. Nadzoruje przestrzeganie realizacji pracy zgodnie z ogólnym i szczegółowym programem kursu, nadzoruje stosowanie się uczestników do przewidzianych zadań, tematów i reżimów czasowych. Prowadzi ewaluację kursu i zgodnie z otrzymanymi na swoim szkoleniu instrukcjami dostosowuje elastycznie poziom zadań i wymagań do potrzeb i możliwości uczestników kursu. Kursu kończy się wypełnieniem interaktywnej ankiety przez Internet, a lider wręcza uczestnikom zaświadczenia i dyplomy. Po zakończeniu kursu lider dostarcza dokumenty kursu do nadzorującego Ośrodka.

UKŁAD KURSU

      Kurs zbudowany jest jako cykl 10 modułów o ściśle określonych tematach w przewidzianej kolejności i zestawie zadań do wykonania ze sporą dozą elastyczności. Zajęcia mogą odbywać się nie częściej niż co trzy dni, aby stworzyć możliwości przyswojenia, powtórzenia materiału i wykonania pracy domowej. Każde zajęcia trwają cztery godziny lekcyjne czyli trzy godziny zegarowe. Zajęcia odbywają się w z góry ustalonych terminach, które nie są przesuwane. Spis tematów zajęć przedstawia się następująco:

      Po każdych zajęciach uczestnicy są obowiązani do powtórzenia materiału oraz wykonują pracę domową, której treść otrzymują na zajęciach w formie drukowanej.

ANALIZA

      PRZEBIEG KURSÓW

      Umiejętności i przygotowanie uczestników przed kursem

      Nauczyciele biorący udział w kursie to głównie kobiety ( uczestniczyło tylko 3 mężczyzn), o dużych różnicach wieku i umiejętności. Reprezentowali wszystkie prowadzone w szkole przedmioty, był także nauczycielbibliotekarz i nauczycielpedagog świetlicy i katechetka zakonna. Większość miała za sobą podstawowe i dalsze przygotowanie w zakresie obsługi komputera. Większość korzystała już z technologii komputerowej głównie pisząc, kilka osób sporządzało także tabele, część potrafiła korzystać także z arkusza kalkulacyjnego przygotowując się do lekcji i administrując klasą. Kilka osób korzystało regularnie z poczty elektronicznej i trochę z Internetu (z powodu kosztów). Przed kursem tylko jedna osoba przeprowadziła lekcję swego przedmiotu w pracowni komputerowej (korzystanie z tematycznej encyklopedii multimedialnej).
      Spośród wszystkich nauczycieli - uczestników kursu tylko dwie osoby nie posiadały w ogóle komputera w domu w trakcie kursu, korzystały jednak z komputera w pokoju nauczycielskim przeznaczonego dla nauczycieli.

      Frekwencja

      Wszyscy uczestnicy przestrzegali wymaganej obecności i punktualności na zajęciach. W założeniach kursu dopuszczalne było opuszczenie dwóch z 10 zajęć. Wyjątkowe przypadki nieobecności spowodowanej chorobą były przez uczestników z reguły sygnalizowane wcześniej prowadzącemu i zwykle podejmowano próby nadrobienia materiału.

      Motywacja

      Większość uczestników przystąpiła do kursu z wysokim poziomem motywacji własnej do nauczenia się opanowania umiejętności przydatnych współczesnemu człowiekowi w społeczeństwie informacyjnym, a szczególnie nauczycielowi w informatyzującej się szkole. W trakcie kursu nastąpiło wyraźnie widoczne zróżnicowanie motywacji. Osoby o silnej motywacji, lepszych umiejętnościach, możliwościach czasowych pracy własnej i oczywiście posiadające komputer podejmowały nowe zadania coraz ambitniej i odczuwały rosnącą satysfakcję. Na przeciwnym biegunie znalazły się osoby o chwiejnej motywacji lub uprzedzone do komputera, albo nie posiadające komputera lub wyręczane przez rodzinę w dostępie do niego, chorujące lub zbytnio przepracowane, które łatwiej skłaniały się ku zwątpieniu we własne siły, zajmowały pozycje wycofującą lub dystansującą wobec nowych zadań. Jest to mój sąd uogólniony i osobisty, zawsze staram się dostrzec zależność możliwości osiągnięć od osobistego temperamentu i psychiki. Indywidualna zachęta, pokaz, podpowiedź czy naprowadzanie na rozwiązanie to sposób kierowania pracą dobierany intuicyjnie w zależności od potrzebującego, recepta taka odnosi dobry skutek na dzieciach i jeszcze bardziej na dorosłych, czasem o wiele wrażliwszych na ryzyko klęski niż dzieci.
      Atmosfera panująca na zajęciach i zaplanowany programowo tok pracy stwarzały okazje do bardzo częstego odnoszenia sukcesu przez każdego uczestnika, co miało znaczenie silnego wzmocnienia pozytywnego. Nauczyciele często uświadamiali sobie, iż podobne emocje powinny towarzyszyć zdobywaniu wiedzy i umiejętności przez ich uczniów.

      Praca własna w domu

      Uczestnicy kursów deklarowali chęć wykonania pracy domowej, jednak bywało różnie z realizacją, głównie z powodu przepracowania. Prace projektowe przygotowywano na średnim i dobrym poziomie, co umożliwiało ich szybkie dopracowanie i rozwinięcie na zajęciach. Prace wymagające kontaktu z uczniem (ankiety, sondaże) były wykonywane w różnym stopniu, ale zdobyte efekty stanowiły ciekawy materiał do dyskusji dla wszystkich. Prace wymagające kontaktu z komputerem były wykonywane z największą rozbieżnością, od solidnych, bardzo ambitnych i samodzielnych prac do zaniechania pracy włącznie na drugim krańcu. Powodem najbardziej typowym był brak oprogramowania na komputerze domowym (nikt nie posiadał programu MsPublisher, a część uczestników nie miała także programu PowerPoint). Pracę można było wykonać na komputerze w pokoju nauczycielskim lub (ustalając godziny) w szkolnej pracowni komputerowej,

      Praca na zajęciach - wybrane elementy i aspekty

      Dyskusje i wymiana doświadczeń

      Krótkie dyskusje inicjowane przez lidera zgodnie ze scenariuszem zajęć służyły uświadomieniu sobie dróg postępu w szkolnictwie, możliwości realizacji celów wytyczonych w reformie oświaty, dzieleniu się innowacyjnymi doświadczeniami w pracy edukacyjnej. Wielokrotnie okazywało się, jak mało o sobie wiemy, jak słaby jest obieg informacji w placówce oświatowej, która teoretycznie powinna uczyć posługiwania się informacją. Nauczyciele obecnie prawie nie dysponują czasem na wymianę informacji między sobą, pracują przecież z dziećmi, a czas przerwy głównie poświęcają na dyżury korytarzowe. Wiadomości zawieszane na tablicy ogłoszeń rzadko bywają komunikatywne i nie docierają do wszystkich. Podczas kursów "Nauczanie ku Przyszłości" panowała atmosfera i obyczaj otwartości i propagowania wszelkich metod dzielenia się informacją i skutecznego zdobywania informacji. Mimo faktycznego przepracowania nauczyciele są gotowi do współpracy, wzajemnego wspierania się i pomagania we wdrażaniu nowości. W końcu to nauczyciele, podobnie jak inżynierowie są grupą zawodową najbardziej podatną na innowacje, elastyczną i aktywną intelektualnie nawet na emeryturze i do późnej starości. W naszej szkole nauczyciele spotykali się na kursach z entuzjazmem i radością. Dało się zauważyć, iż cenią sobie te godziny przebywania razem i wspólnej bardzo wydajnej pracy.

      Praca z podręcznikiem

      Praca z tekstem jest standardem dla nauczyciela, jednak większość dorosłych miewała opory w wypełnianiu ćwiczeń, ankiet i formularzy na książkowym papierze. Podręcznik ułożony z modułów oferował obszerny zasób propozycji ćwiczeń, z których lider dokonywał każdorazowo wyboru zgodnie ze scenariuszem i poziomem oczekiwań i tempem pracy własnej uczestników. Wielu uczestników kursu próbowało rozszerzyć ćwiczenia z zajęć o dodatkowe elementy wyszczególnione w podręczniku. Wygodniejsza w posługiwaniu się podręcznikiem była forma skoroszytu niż oprawionej i zeszytej książki.

      Rozumienie instrukcji drukowanych przygotowanych przez lidera

      Lider przygotowywał zgodnie ze scenariuszem zajęć dodatkowe instrukcje drukowane, które powielano dla wszystkich i rozdawano kolejno w trakcie zajęć. Były to także zestawy i wykazy adresów internetowych oraz niektóre krótkie instrukcje opracowane bardzo wyraziście (np. dużą czcionką) zawieszane w kilku widocznych miejscach oraz oczywiście teksty prac domowych. Uczestnicy mieli zatem stworzone podstawowe i najważniejsze do przyswojenia zaplecze merytoryczne, do którego mogli się odwołać w razie pogubienia się czy zapomnienia procedury. Z relacji nauczycieli wiadomo, że instrukcje były przydatne przy repetycji materiału w domu.

      Rozumienie instrukcji z pokazem

      Percepcja instrukcji omawianych i pokazywanych przez lidera na ekranie przez rzutnik multimedialnym była najbardziej zauważalna i doceniana. Specyfiką przekazu była dynamika i olbrzymia elastyczność w zakresie i czasie. Lider miał możliwość dokonywania sprecyzowań, uogólnień, powtórzeń natychmiast, kiedy wystąpiła taka potrzeba. Uczestnicy traktowali właśnie pokaz z pogadanką jako najważniejszy warsztatowe przygotowanie do pracy samodzielnej. Zadawali w trakcie pokazu liczne pytania i wymieniali komentarze między sobą. Na bieżąco dokonywali oceny przydatności poznanych procedur, metod pracy, przykładów i zasobów w swojej pracy dydaktycznej i własnej działalności. W miarę poznawania i oswajania się z możliwościami technologii informacyjnej w nauczaniu wzrastały możliwości wykonawcze i twórcze uczestników. Większość nauczycieli przećwiczyła tworzenie i wykorzystanie prezentacji multimedialnej i stosuje tę formę pracy na lekcjach podających materiał i podsumowujących.

      Rozumienie wskazówek ustnych i indywidualnych lidera

      Wobec dużego zasobu treści szybkiego tempa pracy lider często był stawiany w sytuacji niemal psychoterapeuty, który miał wydobyć osoby zagubione i niepewne z poczucia osaczenia czy postawy rezygnacji. Lider sam trenował w ten sposób indywidualizację podejścia do uczestników o różnych doświadczeniach z komputerem, różnym poziomie oczekiwań, różnym temperamencie i psychice. Niekiedy osobom wrażliwym należało udzielić pomocy i zachęty bardzo delikatnie, w wielu sytuacjach humor rozładowywał napięcie i paraliżujący lęk przed "NIEZNANYM" czy pesymistycznie oczekiwaną porażką.

      Korzystanie z szablonów i wzorców

      Po instruktażu zapoznawanie się ze wzorcami i przykładami poprzedzało właściwą pracę. Szybkie przeglądanie serii wzorców służyło jak rozgrzewka przed zadaniem wyczynowym. Uczestnicy szybko nabierali doświadczenia, jak ocenić ich przydatność i szybko podjąć decyzję. Ci, którzy mieli lęk przed szybkim decydowaniem lub cierpieli na przyzwyczajenie chwiejności decyzji, mogli oswoić się z nowym poczuciem, iż dobra decyzja to właściwie każda decyzja, którą się już podjęło. Pozorna rozmaitość wzorców i szablonów nie groziła popełnieniem pomyłki, gdyż naprawdę różnice pomiędzy nimi były niewielkie, często polegały na szacie graficznej. Kiedy kursanci poznali możliwości zmiany kolorystyki i projektu w Publisherze, nabierali odwagi w decydowaniu o wyglądzie swej pracy. W prostych publikacjach początkowo chętniej korzystali z wzorców do przerobienia niż z pustych szablonów, ponieważ łatwiej było dokonać podmiany tekstu, kiedy już widzi się "gotowiec". Potem swobodniej korzystali z szablonów opatrzonych instrukcją "kliknij, aby dodać tekst". Wreszcie byli też skłonni sami od podstaw tworzyć pusty dokument publikacji czy prezentacji i samodzielnie rozbudowywać go o elementy graficzne czy animacje oraz tworzyć stronę internetową.

      Korzystanie z zasobów

      Uczestnicy otrzymali w materiałach elektronicznych z podręcznikiem zestawy przykładów i zasobów różnych plików i dokumentów. Na każdych zajęciach udostępnione były podstawowe i dodatkowe zasoby elektroniczne dla łatwości dostępu ulokowane na pulpitach. Zaawansowani uczestnicy korzystali z większej ilości zasobów poprzez sieć lokalną. W czasie każdych zajęć uczestnicy byli zachęcani do przeszukiwania zasobów, szybkiego dokonywania oceny ich ewentualnej przydatności i umieszczania ich kopii w swoich katalogach. Jednym z celów kursu ważnym dla nauczycieli było wyrobienie postawy aktywnej i zawsze czujnej wobec informacji, korzystania z każdej okazji do przeszukiwania zasobów Internetu, nabrania nawyku gromadzenia interesujących materiałów w formie elektronicznej i doprowadzania do wydruku. Ważnym także było wdrożenie postawy szacunku dla pracy intelektualnej innych i poszanowania prawa autorskiego, korzystania z zasobów Internetu czy opracowań z podaniem autorstwa i bibliografii.

      Przestrzeganie reżimu proceduralnego i czasowego

      Zmieszczenie się w planowanych scenariuszem reżimach czasowych sprawiało nieco trudności osobom o nie utrwalonych nawykach podstawowych operacji. Trudniej było z przestrzeganiem prawideł proceduralnych. Większość nauczycieli to indywidualiści, którzy wszystko chcą zrobić po swojemu i w swoim tempie.

      Wyrabianie nawyków

      Wyrabianie nawyków zwłaszcza manualnych wyraźnie było trudniejsze dla osób w starszym wieku, które potrzebują dłuższego czasu adaptacji do nowego środowiska wizualnomanualnego, jednak wysoka motywacja sprawiała szybsze opanowanie pamięciowe trybu postępowania przy wielokrotnym powtarzaniu operacji. Zdarzało się zaobserwować brak elementarnej znajomości klawiatury, jednak wszyscy ambitnie pracowali nad wyrobieniem przyzwyczajeń i nabraniem wprawy w posługiwaniu się technologią informacyjną. Nieprawidłowe ukształtowane nawyki dotyczyły znajomości klawiatury, operacji na dokumentach i plikach, nieczytanie komunikatów systemu, bądź nawet w ogólności nawyk postępowania "po swojemu", lekceważenia instrukcji i narzuconych wymagań. Niesłychanie trudne jest zmienianie nawyków i mentalności człowieka dorosłego, nawet świadomego potrzeby takich zmian. śmiem wyrazić nadzieję, iż entuzjazm, atmosfera koncentracji, żywiołowość pracy, szczerość i otwartość informacyjna, wielka atrakcyjność tematyki kursu, łatwość osiągnięć i poczucia sukcesu to elementy charakterystyczne dla Kursu Intel, które są w stanie wpływać na przebudowę postaw i mentalności. Zdarzały się refleksje pedagogiczne nad poszukiwaniem metod pracy, które umożliwiłyby uczniom szybsze nabieranie nawyków.

      Stosunek do lidera

      Strategia prowadzenia kursu i wspaniale przygotowane scenariusze zapewniły, iż dało się uniknąć skrępowania z powodu zamiany nauczycieli w uczniów swej koleżanki z pracy. Uczestnicy nie zauważali nawet upływu czasu. Nowatorskie metody pracy i entuzjazm przyjmowano początkowo ze zdziwieniem, potem zaangażowane postawy udzielały się stopniowo większości uczestników i dawały efekty wzrostu w odczuciach wzajemnego szacunku, docenienia i serdeczności.

WNIOSKI Z PRZEBIEGU KURSÓW

      Efekty bezpośrednie i jednostkowe

      Dla każdego nauczyciela szkolenie INTEL było niezwykłą okazją odbycia najbardziej nowoczesnego szkolenia na miejscu zatrudnienia, w zespole koleżeńskim, otrzymania nowoczesnych pomocy do kursu, specjalnie opracowanych instrukcji i dobranych wzorców i szablonów ułatwiających pracę nawet bardzo niezaawansowanym osobom. Kurs umożliwił nauczycielom zdobycie szczegółowych umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną i komunikacyjną, zaznajomienie się z zadaniowymi metodami pracy, przyspieszył podejmowanie i rozwijanie inicjatyw pedagogicznych. Wytężona, trudna ale i wydajna praca na kursie budziła w nauczycielach refleksję pedagogiczną, zjawisko bardzo cenne, ponieważ natychmiast było odnoszone do swej pracy i konfrontowane (choćby w swym sumieniu) ze swymi metodami pracy.

      Efekty o charakterze powszechnym, ogólnodostępnym

      Dla szkoły najistotniejsze jest niesłychane wzmocnienie szkolnej kadry pedagogicznej w zestaw umiejętności i wiadomości służący nowoczesnej pracy pedagogicznej.
      Drugi istotny efekt Kursu INTEL dla szkoły to wytworzenie potrzeby i okazja do promocyjnego nabycia multimedialnego sprzętu komputerowego w postaci projektorów multimedialnych, kamery - wizualizera oraz komputera przenośnego. Sprzęt ten natychmiast wrósł w środowisko szkolne i wykorzystywany jest wszechstronnie: na kursie, lekcjach informatyki i innych lekcjach w pracowniach przedmiotowych, także w nauczaniu początkowym, na ogólnoszkolnych dużych imprezach prezentacyjnych, (akademie, apele, planowane co roku sympozjum naukowe a nawet spotkanie z ciekawym człowiekiem podczas rekolekcji). Nasz mobilny zestaw prezentacyjny ma ogromne znaczenie w reprezentowaniu szkoły jako placówki oświatowej na zewnątrz np. ostatnio na regionalnej konferencji pedagogicznej poświęconej dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo w szkole, na której szkoła zaprezentowała kilka referatów wraz z prezentacją multimedialną.

      Efekty w przemianie metod pracy

      Nauczyciele planują lekcje z wykorzystaniem technologii informacyjnej, a są to najczęściej lekcje wprowadzające nowe treści poprzez prezentację multimedialną, a także częściej, ciekawiej i bardziej praktycznie planują dla uczniów prace do wykonania na komputerze. Sfera pracy własnej i administracji klasą ze wspomaganiem komputerowym już dawniej najbardziej rozwinięta teraz staje się codziennością, zwłaszcza odkąd nauczyciele mają komputer w pokoju nauczycielskim wraz z drukarką.
      Uczniowie z chęcią podejmują zadania do wykonania ze wspomaganiem nowoczesną technologią, jednak w pierwszej kolejności wykonywać ją będą uczniowie posiadający w domu komputer i drukarkę. Pozostali (zresztą właściwie wszyscy) powinni móc skorzystać w szkole ze sprzętu komputerowego, dostępu do Internetu, drukarki atramentowej lub laserowej oraz skanera (aparatu, mikrofonu, nagrywarki itp.). Oczywiście należałoby najpierw stworzyć ramy organizacyjne godzin pracy komputerowej pod opieką nauczyciela, kiedy dziecko mogłoby wykonywać swoje zadanie z przedmiotu, a nie tylko uczestniczyć w zajęciach kółka komputerowego sztywno poświęconych jakiemuś tematowi.Wykonanie takich zadań w szkole nie powinno przecież polegać na odsyłaniu dziecka do nauczycielki informatyki na przerwie między lekcjami, ani na żądaniu zamiany planowej lekcji informatyki w całości lub części w lekcję poświęconą odrabianiu pracy z danego przedmiotu (i to bez obecności nauczyciela tego przedmiotu).
      Przemiany konieczne metod pracy współistnieją i są współzależne od przemian postaw, mentalności i sposobu myślenia. Dzięki przeszkoleniu nauczycieli na kursie Intel "Nauczanie ku Przyszłości" przemiany metod pracy nie muszą być narzucane sztywno przez jakieś administracyjne nakazy, ale są dokonywane z własnej inicjatywy, przynosząc nauczycielom satysfakcję, kiedy widzą w dzieciach entuzjazm w zdobywaniu wiedzy.

      Efekty w przemianie postaw i sposobu myślenia

      W sferze postaw nauczycieli nastąpiło ożywienie inicjatyw i przedsięwzięć edukacyjnych, które dawniej nie były chętnie podejmowane z uwagi na większą pracochłonność i trudniejsze motywowanie uczniów do wysiłku. Wzrosła pewność siebie nauczycieli w zakresie posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem komputerowym. Na drodze informacyjnego unowocześnienia edukacji szkolnej nauczyciele przedmiotowi dokonują znaczącego postępu - po prostu zaczynają na co dzień posługiwać się technologią informacyjną w swojej pracy. Ma to wpływ na poczucie wykonywania swej pracy w sposób nowoczesny, poczucie sukcesu i dumę z posiadanych umiejętności.
      Nauczyciele bardziej postrzegają szkołę jako wspólnotę, nie działają już tylko na własny rachunek, ale współpracują aktywniej i pomagają sobie, udostępniają pomysły, sposoby i metody zapewniające uczniowi uzyskanie osiągnięć.
      W sferze postaw uczniów początkowo następuje zdziwienie, iż nauczyciele w ogóle korzystają z komputera, tym bardziej w szkole, gdy np. otrzymują przepiękny dyplom przygotowany komputerowo osobiście przez nauczyciela specjalnie, albo gdy na zajęciach dodatkowych kółka komputerowego pomiędzy uczniami na wolnym stanowisku zasiada także nauczyciel wykonujący jakąś swoją pracę komputerową. Uczniowie stopniowo przekonują się, że nauczyciele wszystkich przedmiotów są zaznajomieni z technologią komputerową. Stopniowo uczniowie zaczynają zwracać się do nauczycieli z pomysłami i propozycjami wykonania prac komputerowo i wzrasta ich zaangażowanie i skierowanie uwagi na zadanie, problem, osiągnięcie związane z zadaniem przedmiotowym a nie tylko na posługiwanie się komputerem. Na przykład tegoroczne sympozjum naukowe będzie już miało rzeczywiście "mocną" formę multimedialną, uczniowie przygotowują opracowania i wystąpienia posługując się coraz szerzej technologią informacyjną.

      Długofalowe spodziewane efekty

      W dalszej perspektywie z pewnością wytworzą się potrzeby dalszej informatyzacji szkoły, wymiany i unowocześnienia sprzętu, pojawią się pojedyncze komputery w poszczególnych klasach, świetlicy, powstanie czytelnia multimedialna w bibliotece. Z czasem będą zaspokajane. Utrwali się w nauczycielach postawa permanentnego dokształcania, nie jako dowód nieumiejętności ale dowód otwartości i chłonności umysłu.

      Szkoła zmieni swój charakter, kiedy uzna fakt, że nie jest już jedynym przekazicielem wiedzy, sztywnym kanałem wiedzy od - do, ale tyglem wspólnego zbierania i przetwarzania wiedzy oraz wspólnego twórczego wysiłku dającego satysfakcję.

      Bilans
      Kurs Intel "Nauczanie ku Przyszłości" dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zielonce stał się motorem awansu pojedynczych nauczycieli, którzy zwłaszcza dzięki szkoleniu uzyskają wyższy stopień awansu zawodowego, stał się dla społeczności szkolnej elementem jednoczącym, dla Szkoły jest powodem dumy i sławy w mieście i okolicy.
      Wielomiesięczny społeczny wysiłek podjęty dla tej wspaniałej idei przez lidera z pewnością nie pójdzie na marne. To "Nowe" zainicjowane w nauczycielach otrzymuje wzmocnienie przez zwielokrotnienie w całym gronie pedagogicznym, praca zbiorowa całej szkoły wznosi się na wyższy poziom, aż wreszcie i już dociera do ucznia.

      Oczekiwana masowość szkoleń stworzy nowe w Polsce zjawisko edukacyjne - dobre masowe szkoły.
Anna Rozalska-Nagy
kwiecień 2003

zobacz także informacyjną stronę o kursach Intel w SP3 Zielonka

autor: Anna Rozalska

do strony głównej