Projekt edukacyjny dla bloku humanistycznego
TRADYCJA - TO, CO NIEZMIENNE W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE
POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE
Anna Rozalska-Nagy
marzec 2002
Projekt edukacyjny dla bloku humanistycznego - II i III klas gimnazjum
I. Temat projektu:
TRADYCJA - TO, CO NIEZMIENNE W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE
II. Cele:

     Cel ogólny         -    uświadomienie młodzieży potrzeby zachowania i kultywowania tradycji własnego narodu w obliczu wejścia do Unii Europejskiej.

     Cele poznawcze:

-      poznanie pojęcia tradycji,

-      poznanie tradycji własnego narodu, różnych regionów, dziedzin,

-       poznawanie i rozpoznawanie elementów tradycyjnych we współczesnym świecie,

-       poznanie historii narodu i pojęć narodu,

-        poznanie tradycji chrześcijańskich i innych oraz pogańskich.

     Cele kształcące:

-      praktyczne kultywowanie tradycji (sztuka),

-      kształtowanie postaw patriotycznych,

-      postrzeganie wartościowych elementów tradycji w kulturze,

-      poszerzanie zainteresowań dotyczących kultury narodowej.

     Cele wychowawcze:

-       zachowanie ciągłości tradycji własnego narodu,

-       uświadomienie wartości tradycji,

-       tolerancja wobec innych,

-         wyrabianie szacunku dla historii własnego narodu i państwa.

III. Adresat: klasy II i III gimnazjum.

IV. Czas realizacji: Klasy II – 1 rok (rok szkolny 2001/2002)

                                Klasy III – 1rok (rok szkolny 2002/2003)

V. Środki dydaktyczne: podręcznik, internet, biblioteka, fonoteka,, multimedia, czasopisma, instrumenty muzyczne, zaplecze plastyczne, xero, pracownia komputerowa, pracownia drukarska, wypożyczalnie.

VI. Metody: dyskusja, wypracowanie, metaplan, collage, spotkanie z gośćmi,  wywiad, rozprawa sądowa.

 

VII. Formy: Plakat, gazetka, kiermasz, przedstawienie, apel, inscenizacja, rozprawa sądowa, prezentacja multimedialna, plansze, referat.  

VIII. Problemy:

1.      Tradycja, a rodzina

-         tradycje chrześcijańskie,

-         tradycje narodowe,

-         tradycje ludowe.

2.      Tradycja w narodzie

-         tradycje chrześcijańskie,

-         tradycje patriotyczne,

-         tradycje ludowe.

           3.    Polskie dziedzictwo kulturowe.

           4.    Tradycje polskie, a Unia Europejska.

IX. Wykaz tematów dla klas II gimnazjum:

1.      Dni  świąteczne w mojej rodzinie – problem I.

2.      Kalendarz tradycji polskiej – problem II.

3.      Najważniejsze obrzędy i wydarzenia w tradycji szkolnej- problem II.

X. Wykaz tematów dla klas III gimnazjum:

1.     Co to znaczy być wiernym tradycji (tradycjonalista)?- problem II.

2.    Jakie tradycje kultywuje twoja rodzina?- problem I.

3.    Tradycja to nasze korzenie – problem III.

4.    Ambasadorzy kultury polskiej – problem III.

5.    Jakie polskie tradycje chciałbyś kultywować, kiedy dorośniesz? – problem I,II,III,IV.

6.    Tradycja, a wejście do Europy – problem IV.

XI. Do prowadzenia dokumentacji zostaje powołana grupa kronikarzy szkolnych, których zadaniem jest rejestrowanie wszystkich wydarzeń związanych z projektem.

XII. Realizacja tematów – klasa II

1.      Temat: „Dni świąteczne w mojej rodzinie – święta kościelne, imieniny, urodziny, zjazdy rodzinne”.

Cel: uświadomienie różnorodności dni świątecznych.

Forma: dyskusja.

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna- godzina do dyspozycji wychowawcy.

2.      Temat: Kalendarz tradycji polskiej.

a.       zebranie wiedzy o tradycji lub świętach: wykonanie ilustracji,

b.      efekt końcowy- karty kalendarzowe według ustalonego wzoru,

c.       kartki tworzą kalendarz.

Podział na grupy i przydział zadań;

I grupa – święta kościelne,

II grupa – święta ludowe,

III grupa – rocznice wydarzeń historycznych i patriotycznych,

IV grupa – inne, np.; Dzień Matki, Dzień Babci.

Każda grupa:

-         gromadzi materiały,

-         dokonuje selekcji materiałów,

-         dobiera materiały,

-         wykonuje jedną kartę.

                 Czas realizacji: wrzesień- listopad

        Grudzień – skład i wydanie kalendarza (sprzedaż).

Temat realizowany na : godzinach do dyspozycji wychowawcy, ścieżkach edukacyjnych, języku polskim, historii, muzyce, religii, kole teatralnym, kole komputerowym.

Instrukcja: opracować od września do listopada.

3.      Temat: „Najważniejsze obrzędy i wydarzenia w tradycji szkolnej.

I.                    Apele

Dzień Edukacji Narodowej –14 X

Odzyskanie Niepodległości – 11 XI

Święto Pracy – 1V

Rocznica uchwalenia Konstytucji – 3 V

Apele przygotowują wyznaczone klasy i samorząd uczniowski.

II.                 Inscenizacje

Jasełka

            Misterium Męki Pańskiej

            Inscenizacje przygotowuje kółko teatralne pod kierunkiem katechety.

            Dekoracje i oprawę muzyczną – wyznaczone klasy.

III.               Inne wydarzenia szkolne

IV.              Święto szkoły

Walentynki – 14 II

Pierwszy Dzień Wiosny – 21 III

Przygotowuje samorząd uczniowski

Czas zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych.

XIII.               Realizacja tematów – klasa III

1.      Temat: Co to znaczy być wiernym tradycji (tradycjonalista)?

-         przypomnienie pojęcia tradycja,

-         skojarzenia: obrzędy, święta, historia, zwyczaje i tradycja rodzinna (zjazdy rodzinne, wspólne śpiewanie),

-         identyfikacja i patriotyzm: z własną rodziną, klasą, społecznością, własnym narodem,

-         kiedy czujesz się Polakiem i w jakich sytuacjach

 

                  Metoda: dyskusja

                  Forma pracy: praca plastyczna, metaplan, plakat, collage

                  Czas: wrzesień

                  Ścieżka filozoficzna I

Przykłady podstawowych i ponadczasowych prawd filozoficznych jako część duchowego dziedzictwa ludzkości.

2.      Temat: Jakie tradycje kultywuje twoja rodzina?

-         jakie święta i w jaki sposób obchodzi twoja rodzina?

-         Różnorodność: prawosławie, ewangelicy, katolicy, judaizm, świadek Jehowy, islam i inne.

                   Cel: wykazanie związku tradycji z religią.

                   Metoda: Wypracowanie lub inna forma pisemna

                   Czas trwania: 2 godziny lekcyjne, język polski

                   Termin: wrzesień – początek października

                   Ścieżka V

                   8) Historia i tradycja własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu.

3.      Tradycja to nasze korzenie.

Forma: różne formy informacji wizualnej.

Koncert muzyczny przez radiowęzeł

Metoda: praca w grupach.

Realizacja: plastyka, muzyka, historia, godzina wychowawcza, język polski, ścieżki edukacyjne.

Termin: październik – listopad

Efekt pracy: zbór najważniejszych obiektów danej dziedziny, np.: literatura-

                    Portrety.

Sugestie dodatkowe: małe grupy 5-6 osobowe do następujących dziedzin:

-         sztuki plastyczne,

-         literatura i dramat,

-         muzyka (tańce),

-         film, teatr,

-         nobliści,

-         symbole narodowe.

 

4.      Temat: Ambasadorzy kultury polskiej. Kultywowanie tradycji narodowych.

                  Kto? Gdzie? Po co? Dlaczego i w jakiej formie?

                  Dziedziny:

-         architektura, np.: Wawel, Zamość, Wilanów, Zamek Królewski, Krasiczyn, Łańcut, Wieliczka,

-         zespoły pieśni i tańca, np.: Mazowsze, Śląsk, Poznańskie Słowiki,

-         muzyka, np.: Chopin, Paderewski, Penderecki, Lutosławski, Kiepura,

-         sztuka, np.: Opałka, Kantor,

-         kino, np.: A.Wajda, R. Polański,

-         nobliści,

-         nauka, sport.

 

Forma: kartka z leksykonu (każdy uczeń losuje i przygotowuje jeden przykład).

Metoda: praca indywidualna według określonego wzoru, wywiad w towarzystwie polonijnym, referat, gazetka, spotkanie z gościem.

Czas: 2 godziny lekcyjne, godzina wychowawcza i ścieżka edukacyjna

          (przygotowanie w domu, prezentacja w szkole).

Sugestie: nauczyciel przygotowuje zestaw haseł: nazwiska, obiekty, nazwy;  wykorzystanie listy światowego dziedzictwa.

Termin: listopad-grudzień

 

5.      Temat: Jakie polskie tradycje chciałbyś kultywować, kiedy dorośniesz?

-         tradycje rodzinne i tradycje narodowe wyróżniające nas spośród innych narodów,

-         tradycje wspólne dla wszystkich narodów (uwzględnić)

 

                  Forma:

a.       wywiad z dostępnymi obcokrajowcami, m.in. z pracownikami ambasad,

b.      nawiązanie kontaktu przez internet.

Sposób prezentacji: praca na godzinach języka obcego, języka polskiego i informatyki.

Czas: 3 godziny lekcyjne

Termin: styczeń – luty

Ścieżka  VII

1)    Polska w Europie. Przykłady najważniejszych, wzajemnych związków między

     Polską, a innymi państwami europejskimi w przeszłości.

2)    Zasady ładu europejskiego opartego na wspólnej, historycznej podstawie cywilizacyjnej: Filozofii greckiej, prawie rzymskim i Biblii.

14) Duchowy wymiar Wspólnoty Europejskiej (przesłanie Jana Pawła II).

                 

6.      Temat: Tradycja, a wejście do Europy

Spektakl- rozprawa sądowa

1.    Rozprawa sądowa jest formą prezentacji wszystkich etapów projektu

      (z klas II i III):

-         wykorzystanie nagrań

-         prac literackich,

-         prac plastycznych.

2.    Role: oskarżyciel, obrońca, biegły sądowy, rzeczoznawcy do spraw historii kultury, ławnicy, sędzia.

      Sędzia- osoba kreująca przyszłość

      Ławnicy – przedstawiciele państw Unii Europejskiej

      Rzeczoznawcy- prezentują wytworzone poprzednio plakaty lub
      leksykony osób z komentarzem słownym (nasze tradycje).

3.    Grupa medialna filmuje (dokumentuje)przebieg rozprawy sądowej).

4.    Głosowanie wszystkich widzów: widzów i wykonawców:

      ogłoszenie wyników.

                  Metody : skrzynka do głosowania, komisja

                  Czas realizacji 1 dzień

                  Sugestie: wykorzystać do głosowania zagadnienia:

a.       Co mamy z tradycji do zaoferowania Europie?

b.      Czy jest to atrakcyjne?

c.       Co przetrwa?

Na spektakl zaprosić można władze samorządowe, oświatowe, rodziców, jak również uczniów klas I.

Po spektaklu wrócić na godzinach wychowawczych do dyskusji odnośnie zagadnień a, b, c.

XIV.  Jak będziemy oceniać?

1.      Dotrzymanie terminu.

2.      Jakość wykonania (estetyka, techniki, techniki informatyczne),

3.      Zrozumienie tematu (zawartość, treść);

4.      Zaangażowanie, współpraca,

5.      Pomysłowość,

6.      Promocja, efekty: przedstawienie, kiermasz (przy okazji wywiadówki), gazetka, apel, wystawa.

Ocena każdego z zadań- punktowa. Punktacja ustalona z uczniami w momencie rozpoczęcia realizacji projektu.

XV. Cały projekt przedstawiony na stronie inernetowej.

Projekt powstał na kursie kwalifikacyjnym „Sztuka”, który był organizowany przez ODN w Warszawie w roku szkolnym 2001/2002

 Autorzy:
1.  Sylwia Andruszczyczyn
2.  Danuta Baranowska
3.  Danuta Góral
4. Jacek Kostka
5.  Anna Rozalska-Nagy
6.  Krystyna Rybicka-Anioł

Strona opublikowana także pod adresem
autor: Anna Rozalska